Anonyymit Alkoholistit

On olemassa ratkaisu

Toimintaraportti YhTo 2016-2017

PALVELUNEUVOSTON YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN TOIMINTARAPORTTI VK 20

Raportti sisältää toimikunnan toiminnan seuraavasti:

Palveluoppaan mukainen toimikunnan toimenkuva
Toimintasuunnitelma valtuustokausi 2016 – 2017
Toimintakertomus valtuustokausi 2016 – 2017
Toimintasuunnitelma valtuustokausi 2017 – 2018

1. YLEISTÄ TOIMINNASTA

Palveluoppaan mukainen toimikunnan toimenkuva:

Toimikunta pyrkii luomaan keskinäistä ymmärrystä ja aikaansaamaan yhteistyötä AA-toveriseuran ja sellaisten henkilöiden ja ammattiryhmien välille, joiden työ kohdistuu alkoholismiin ja vielä kärsiviin alkoholisteihin. Toimikunnan tehtäviin kuuluvat myös kansainväliset asiat sekä yhteydenpito koko AA-liikkeen kanssa.

Toimintasuunnitelma valtuustokausi 2016 – 2017:

Toimikunta pyrkii edistämään AA:n hyväksyntää sairaaloissa, katkaisuhoito-asemilla ja vastaavissa laitoksissa jakamalla tietoa AA:n ohjelmasta alkoholisteja työssään tapaaville ammattihenkilöille.
Toimikunnan tehtäviin kuuluvat myös kansainväliset asiat, yhteydenpito ei alkoholisti-luottamushenkilöihin sekä yhteydenpito koko AA-liikkeen kanssa.

Toimintakertomus valtuustokausi 2016 – 2017:

Toimikunta on pääosin toiminut toimintasuunnitelman mukaisesti. Toiminnan painopistealueet ovat olleet yhteistyössä ei-alkoholisti luottamushenkilöiden kanssa ja sitä kautta pyrkimyksessä edistää AA:n hyväksyntää sekä tietoa AA:sta ratkaisuna luottamushenkilöiden vaikutuspiireissä. On myös panostettu Pohjoismaiseen yhteistyöhön, mukaan lukien yhteyden ylläpitäminen Sapmi AA:n edustajaan. Yhteydenpito Pohjois-Amerikan AA-palveluun (GSO) on jäänyt vähemmälle mutta tarpeelliset asiat on hoidettu. GSO:n yhteyshenkilö on ollut estynyt osallistumaan yht.ton toimintaan lähes koko toimikauden ajan.
Toimikunta kokoontui 8 kertaa toimintakauden aikana palvelutoimiston tiloissa Helsinki.Fleminginkatu 30, Helsinki.

Toimintasuunnitelma valtuustokausi 2017 – 2018

Toimikunta edistää AA:n hyväksyntää ja tietoa AA:sta ratkaisuna sairaaloissa, katkaisuhoito-asemilla ja vastaavissa laitoksissa, tavoitteenaan tiedottaminen AA:n ohjelmasta alkoholisteja työssään tapaaville ammattihenkilöille. Toimikunnan tehtäviin kuuluvat kauden aikana kansainväliset asiat, yhteydenpito ei alkoholisti-luottamushenkilöihin sekä yhteydenpito koko AA-liikkeen kanssa. Toimikunta asettaa kauden alussa konkreettisen toimenpidesuunnitelman ja prosessin tavoitteidensa toteuttamiseksi myös muutoin kuin ei-alkoholisti luottamushenkilöiden kautta.

2. TOIMIKUNNAN KOKOONPANO

Toimintasuunnitelma valtuustokausi 2016 – 2017:

Toimikunnan uusi palveluneuvoston jäsen toimii kaksi ensimmäistä vuotta toimikunnan sihteerinä, jonka jälkeen hän vuorostaan jatkaa puheenjohtajana. Toimikunnan luottamushenkilöiden ja Poh-joismaiden valtuutettujen tulisi osallistua valtuustokokoukseemme.
Toimikunta kokoontuu noin 8 kertaa palvelutoimistolla lauantaisin 10.00 -11.30, noudattaen palve-luneuvoston kokouksen aikataulua.
Kokouksista tehdään suullinen raportointi neuvostolle heti toimikunnan kokouksen jälkeen, sekä muistiona neuvoston ja toimikuntien jäsenille sekä kaikille valtuutetuille.

Toimintakertomus valtuustokausi 2016 – 2017:

Toimikunnan kokoonpanoon on kuulunut Palveluneuvoston edustajien ja luottamushenkilöiden li-säksi (PN) kutsuttuina jäseninä mm. GSO:n yhteyshenkilö, Pohjoismaiden valtuutetut (PMV) sekä muut asiantuntijat.

Kari F, puheenjohtaja                                                   PN:n jäsen
Esa H, sihteeri (Kokoukset 1-2)                                    PN:n jäsen (24.9.2016 saakka)
Nina A, sihteeri (kokoukset 3-8)                                    PN:n jäsen (29.10.2016 - 9.4.2017) sekä PMV
Mauri Aalto                                                                    PN:n ei-alkoholisti, luottamushenkilö
Jaakko Simojoki                                                             PN:n ei-alkoholisti, luottamushenkilö
Reijo S.                                                                           Kutsuttu tmk jäsen
Esa V.                                                                              Kutsuttu tmk jäsen
Olli T.                                                                              Kutsuttu tmk jäsen, Päivytin työvaliok. varaedustaja
Erkki                                                                               Kutsuttu tmk jäsen, PMV

Toimikunnan kokoukset

Toimikunta kokoontui 8 kertaa Palvelutoimistolla. Jäsenet ovat olleet yhteydessä toisiinsa tarvittaessa myös kokousten ulkopuolella.
Raportointi Neuvostolle on tapahtunut suullisesti seuraavassa Neuvoston kokouksessa sekä kirjallisesti jaetun muistion kautta. Muistio on jaettu neuvostolle, valtuutetuille ja toimikuntien jäsenille sekä toimistoon arkistoitavaksi. Sihteeri erosi toimikunnasta kauden alussa ja pöytäkirjoja 1-2 ei ole ollut saatavilla.

Toimintasuunnitelma valtuustokausi 2017 – 2018

Toimikunnan uusi palveluneuvoston jäsen toimii mahdollisuuksien mukaan ensimmäisen tai kaksi ensimmäistä vuotta toimikunnan sihteerinä, jonka jälkeen hän vuorostaan jatkaa puheenjohtajana. Toimikunnan (ei-alkoholisti) luottamushenkilöt osallistuvat mahdollisuuksien mukaan valtuusto-kokoukseen. Ainakin toinen Pohjoismaiden valtuutetuista tulisi osallistua valtuustokokoukseen.
Toimikunta kokoontuu noin 8 kertaa palvelutoimistolla lauantaisin 10.00 -11.30, noudattaen palvelu-neuvoston kokouksen aikataulua.
Kokouksista tehdään suullinen raportointi neuvostolle heti toimikunnan kokouksen jälkeen, sekä muistiona neuvoston ja toimikuntien jäsenille sekä kaikille valtuutetuille.

3. VARSINAINEN TOIMINTA

Toimintasuunnitelma valtuustokausi 2016 – 2017:

Yhteydenpito GSO:hon (raportit, kutsut, kyselyt) sekä tarpeen vaatiessa samat myös Englantiin, Yorkin palvelutoimistoon. Toimikunta lähettää näille kutsut Anonyymien alkoholistien valtuusto-kokoukseen palveluneuvoston allekirjoittamana.

Pohjoismaiset asiat:

Pohjoismaiden valtuutetut osallistuvat Pohjoismaiden valtuutettujen yhteis- ja teemakokoukseen, sekä muiden Pohjoismaiden valtuustokokouksiin tarpeen mukaan etukäteen sovittujen rajojen puitteessa. Yllättävät ja kiireelliset asiat hoidetaan sähköpostitse.

Yhteistyö Suomessa:

Palveluvaltuuston antama tehtävä, yhteistyö ammattilaisten kanssa on laaja käsite, jossa toimikun-ta ensisijaisesti keskittyy kahteen linjaukseen;

a) Terveydenhuollon sektorille jossa mm.

   – yhteistyö Tampereen Yliopiston lääketieteellisen koulutuslinjan kanssa

   – löytää yhteyksiä muihin vastaaviin laitoksiin Suomessa, mahdollisesti uuden A-jäsenen
      opastuksella

   – Helsingin YO on jo kauan ollut paikallisten ryhmien hoidossa.

b) Teologinen linjaus josta haetaan yhteydet:

   – papistoon (koulutuksessa ja toimessa oleviin) sekä

   – diakoniaan A-jäsen Jaakon opastuksella.

c) Tukea paikallista AA -tiedottamistoimintaa taitelehtisillä ja valmiiksi kirjoitetuilla
    ”tiedottamis-rungolla”, niille jotka sellaisen tarvitsevat.

Yhteydenotot Suomen AA:han:

   – jatkaa virallisen kutsun lähettämistä tarkkailijaksi valtuustokokoukseen, sekä heidän toimistolle,
      palvelulle että Kustannus oy:lle huolimatta siitä ettei mitään vastausta ole aikaisemmin saatu.
   –  pitää yhteyttä eri tavoin ”epävirallisesti” heidän eri toiminta-osioihin.

Palveluneuvoston ei-alkoholisti jäsenet (A-jäsenet):

   – Jaakko S. jakaa tietoa AA:sta sopivissa tilaisuuksissa kirkon ja diakonian suunnassa, sekä ottaa
       yhteyttä diakonian johtoon.
   – Mauri A. mahdollistaa osallistumisen lääketieteen kandidaattien koulutuksen AA:ta
      käsittelevään osaan sekä toteuttaa kolmiosaisen kirjallisen tiedotussuunnitelman

Toimintakertomus valtuustokausi 2016 – 2017:

Valtuustokokouksen 19 raportin tiivistelmä on toimitettu GSO:lle ja toimikunta on lähettänyt kutsun GSO:lle 20. Valtuustokokoukseen ja kertonut kokouksen olevan juhlakokous.

Pohjoismaiset asiat:

Toimikauden aikana PMV Nina osallistui toukokuussa 2016 Norjassa järjestettyyn Pohjoismaiden kokoukseen.
PMV Nina ja Erkki osallistuivat molemmat 19. Valtuustokokoukseen. Lisäksi PMV:t järjestivät ja toteuttivat Teemakokouksen Suomessa marraskuussa 2016. Kokouksen teema oli Yhteistyö yli rajojen painopisteenä pohjoinen kalottialue ja saame. Osallistujia Ruotsista, Norjasta,
Tanskasta sekä Sapmi AA:sta ja Kalottialueelta. Lisäksi kutsuvieraana Reijo S, joka jakoi kokemustaan kansainvälisistä asioista ja sihteerinä ed. PMV Hedvig. PMV raportit löytyvät kotisivuilta.
Teemakokous koettiin osallistujien keskuudessa erittäin hyödylliseksi, yhteyksiä solmittiin ja etenkin tiedon ja kokemuksen jako yli rajojen nähtiin tarpeelliseksi ja palkitsevaksi. Saatiin samalla myös lisätietoa mm. Grönlannista, Islannista ja Färsaarista ja hieman Venäjästäkin, Pohjoismaiden, Brasilian ja Etelä-Afrikan lisäksi.
Kokousten välissä on käyty erinäistä kirjeenvaihtoa valtuutettujen kesken, lähinnä tiedusteltu erinäisiä käytäntöjä ym. ajatustenvaihtoa.
Valtuustokokouksessa on huhtikuussa esillä uuden Pohjoismaiden valtuutetun Tommyn valinta kun Ninan 4-vuoden jakso päättyy. Erkki jatkaa toimikauttaan vielä seuraavat 2 vuotta, nyt vanhempana valtuutettuna. Valtuutettujen toimikaudet ovat 4 vuotta.

Yhteistyö Suomessa:

Toimintasuunnitelmassa oleva painotus konkretisoitui lähinnä luottamushenkilöiden ja henkilökohtaisten kontaktien kautta. Kokouksissa on kuultu raportteja Päivytin kokouksista ja keskusteltu niistä. (Päivyt: Valtakunnalliset päihdealan toimijat, noin 30 tahoa).
Tampereen yliopistolla pidettiin joulukuussa ja Helsingin Yliopistolla tammikuussa Päihdelääketieteen seminaari, jossa osallistujina valmistuvia lääkäreitä. Puhujina on ollut sekä Nimettömien että Anonyymien edustajia.
Taitelehtisiä / tiedoterunkoja ei ole valmisteltu koska asiat ovat valmistelussa Kirtossa.
Yleisesti ottaen todettakoon, että toimikunta voisi seuraavalle valtuustokaudelle lisätä hieman konkreettista toimintaa eri sektoreilla mitä tulee yhteistyöhön Suomessa.

Yhteydenotot Suomen AA:han:

Toimintasuunnitelman mukaisesti on jatkettu virallisen kutsun lähettämistä tarkkailijaksi valtuustokokoukseen. On myös jatkettu ”epävirallisesti” yhteydenpitoa eri toiminta-osioihin.
Anonyymien edustaja oli Mielenterveyden messuilla kertomassa AA:sta; Nimettömillä varattu siellä paikka, jossa päivystäminen jaettiin molempien tahojen kesken. Yhteistyö etenee tällä tapaa paikallisella tasolla.

Palveluneuvoston ei-alkoholisti jäsenet (A-jäsenet):

Mauria avustettiin antamalla taustatietoja hänen artikkeliinsa Lääkärilehteen jonka kohderyhmänä lääkärit ja aiheena; ”Miten kertoa AA:sta potilaille”. Artikkeli saanee julkaisuluvan ensi vuoden alussa. Paljon on myös käyty keskustelua siitä, miten lääkäri kohtaa tai voisi kohdata päihderiippuvaisia työssään.
Jaakon kanssa on käyty dialogia hänen kohtaamistaan henkilöistä eri kirkollisissa menoissa ja tapahtumissa sekä jaettu kokemusta siitä, miten AA:ta voisi näissä tilaisuuksissa tuoda esille. Jaakolla yhteys myös Helsinki Missioon sekä Lionseihin, jotka nousivat esille toimikunnan loppukaudella. Yhteyksiä ja ehdotuksia jalostetaan edelleen. Sama koskee yhteistyötä diakoniaan. On pohdittu myös sitä, miten varhain ja missä saataisiin keskustelu aloitettua kodin ja perhepiirin alkoholismista. Syrjäytymisen estäminen pitäisi aloittaa mahdollisimman aikaisin ja kiinnittää huomiota siihen jo ihmisen eliniän alussa. Miten sanoman viedään päiväkotien / seurakunnan / urheiluseuroja vetäjille ja henkilökunnalle tai muille varhaiskasvattajille? Tiedustelu kontaktille myös tästä käynnistetty.

Toimintasuunnitelma valtuustokausi 2017 – 2018

Toimintasuunnitelma tulevalle vuodelle seuraa pitkälti menossa olevan kauden toimintaa. Yhteydenpito GSO:hon (raportit, kutsut, kyselyt) sekä tarpeen vaatiessa samat myös Englantiin, Yorkin palvelutoimistoon. Toimikunta lähettää näille kutsut Anonyymien alkoholistien valtuustokokoukseen palveluneuvoston allekirjoittamana.

Pohjoismaiset asiat:

Pohjoismaiden valtuutetut osallistuvat Pohjoismaiden valtuutettujen yhteis- ja teemakokoukseen, sekä muiden Pohjoismaiden valtuustokokouksiin tarpeen mukaan etukäteen sovittujen rajojen puitteessa. Yllättävät ja kiireelliset asiat hoidetaan sähköpostitse.

Yhteistyö Suomessa:

Yhteistyössä ammattilaisten kanssa toimikunta keskittyy ensisijaisesti;

a) Terveydenhuollon sektorille jossa mm
   – yhteistyö jatkuisi Tampereen Yliopiston lääketieteellisen koulutuslinjan kanssa
   – yhteyttä terveydenhoitoalan eri ammattilaisiin parannettaisiin osittain A-luottamusjäsenen avustuksella
   – yhteistyö Päivytin kanssa ja molemminpuolinen tiedonkulku AA-yhteyshenkilön kautta jatkuisi

b) Teologinen linjaus josta haetaan yhteydet:
    – Helsinki Missioon, Diakoniatyöhön ja muihin yhteisöihin, esim. Lions, Seniorikilta tai muu eläkeläisjärjestö osittain
       toimikunnan omien kontaktien ja osittain A-luottamusjäsenen 
 avustuksella
c) Kehittämään tarvittaessa yhteistyötä ja tuntemusta paikalliseen AA -toimintaan

Yhteydenotot Suomen AA:han:

   – jatkaa virallisen kutsun lähettämistä edustajaksi valtuustokokoukseen sekä muihin tapahtumiin
   – pitää epävirallista yhteyttä eri tavoin ja kehittää yhteistyötä sitä kautta

Palveluneuvoston ei-alkoholisti jäsenet (A-jäsenet):

   – kuten yllä, kohdassa Yhteistyö Suomessa
   – lisäksi antaa tarvittaessa lisätietoa luottamusjäsenille ja olla saatavilla eri luentoja / tietoiskuja yms. varten


4. TOIMIKUNNAN BUDJETTI

     Suurin kuluerä; eli PMV kustannukset on käsitelty ja hyväksytty