Anonyymit Alkoholistit

On olemassa ratkaisu

AA-suuntaviivoja, paikallistoimistot

AA-SUUNTAVIIVOJA M62     G.S.O., Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163


Ryhmien paikallistoimistot      

 

Tässä jäljempänä esitetyt suuntaviivat on kerätty USA:n ja Kanadan AA:n jäsenten kokemuksista. Niistä heijastuu kahdentoista perinteen ja palveluvaltuuston antama opastus. Jotta pidämme itsemääräämisoikeutemme kaikissa muissa paitsi toisia ryhmiä tai koko AA:ta koskevissa asioissa, suurimmassa osassa asioita päätökset tehdään osallistuvien jäsenten ryhmäomassatunnossa. Näiden suuntaviivojen tarkoitus on auttaa saavuttamaan tietoinen ryhmäomatunto.


Mikä paikallistoimisto on?

Paikallistoimisto on AA-palvelutoimisto, jonka puitteissa jonkin paikkakunnan ryhmien yhteistoiminta tapahtuu, samaan tapaan kuin AA-ryhmä on jäsentensä muodostama toimintayhteisö. Se on perustettu hoitamaan tiettyjä, kaikille ryhmille yhteisiä toimintoja eli sellaisia toimia, joiden suorittaminen luontuu parhaiten keskitetyltä toimistolta. Tavallisesti ryhmät pitävät yllä, valvovat ja avustavat sitä yhteisen etunsa vuoksi. Se on olemassa auttaakseen ryhmiä niiden yhteisen tarkoituksen toteuttamisessa: AA-sanoman saattamisessa vielä kärsivälle alkoholistille. 


Paikallistoimiston tehtävät

AA-kokemus on osoittanut, että paikallistoimistot ovat hyvin tarpeellisia, erityisesti väkirikkailla alueilla. Koko maailmassa toimii yli 1000 paikallistoimistoa, jotka suorittavat elintärkeitä AA-palveluja. Ne muodostavat palvelujen ja AA-yhteyksien verkoston ja auttavat AA-sanoman saatossa.

Joskus kuitenkin paikallistoimistojen toiminta on lamaantunut riitaisuuksiin rahasta, arvovallasta ja muista sellaisista asioista niin, että se on menettänyt tehoaan AA-sanoman saattamisessa. Ei ole aina ollut selvää, miksi näitä riitoja on syntynyt. Useinkin on ollut syynä se, että paikallistoimistojen varsinaisista toiminnoista ei ole ollut tarkkaa selkoa tai niitä ei ole ymmärretty tai että on jätetty huomioon ottamatta jokin AA:n kahdentoista perinteen periaate. Siksi paikallistoimiston mahdollisesti tarjoamien pääasiallisten palvelujen hahmottamiseksi on tehty seuraavia ehdotuksia:

  1. AA:ta koskevat tiedustelut - Kun Anonyymien Alkoholistien puhelinnumero on annettu paikallisiin puhelinluetteloihin, paikallistoimisto saa vastaanottaa apua etsivien tiedusteluja. Toimisto opastaa soittajan läheiseen AA-ryhmään, josta järjestynee tukihenkilö, tai se järjestää kahdennentoista askeleen työtä tekevän ottamaan yhteyttä kyselijään. Usealla paikallistoimistolla on nykyään omat kotisivut.
  2. Toimiston toimintapuitteet - Paikallistoimistolla voi olla sijainniltaan sopiva toimisto, jossa on palkattuja työntekijöitä tai vapaaehtoisia, jotka ovat käytettävissä paikallisiin AA-palveluihin. 
  3. Kokousluettelot ja muu kirjallisuus - Paikallistoimisto voi säännöllisin väliajoin julkistaa ja jakaa päivitettyjä kokousluetteloita ja muuta tietoa paikallisista AA-palveluista. Helpottaakseen ryhmien työtä monet paikallistoimistot myyvät AA-palveluvaltuuston hyväksymää kirjallisuutta.
  4. Tiedonvälitys - Paikallistoimisto voi toimia tiedonvälityksen ja tiedotusaineiston jakelun keskuksena paikkakunnan AA-ryhmien välillä. Tässä yhteydessä paikallistoimiston toimenkuvaan kuuluu johdonmukaisesti järjestää "ohjelmanvaihtokokouksia", joissa ryhmien ohjelmapuheenjohtajat tapaavat vaihtaakseen kokouksia ryhmien kesken.
  5. Julkista tiedotusta ja yhteistyötä ammattilaisten kanssa käsittelevät toimikunnat - Paikallistoimisto on paras mahdollinen yhteyspaikka ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneita saamaan tietoa AA:sta. Näin ollen AA:n suhteet yleisöön ja hoitoalan ammattilaisiin hoidetaan usein sopivimmin paikallistoimiston kautta. Alueilla, joilla julkista tiedotusta ja yhteistyötä ammattilaisten kanssa käsittelevät toimikunnat ovat palvelutoimiston alaisia, paikallistoimisto on läheisessä yhteistyössä näiden toimikuntien kanssa.
  6. AA rangaistus- ja hoitolaitoksissa - Paikallistoimisto voi pitää yhteyttä ryhmiin, jotka toimivat hoitolaitoksissa, tarjoten kirjallisuutta sekä järjestäen tukihenkilöitä, AA:n puhujia ja vierailijoita laitoksissa pidettäviin kokouksiin. Mikäli tässä tarkoituksessa jo toimii laitostoimikunta, paikallistoimisto voi avustaa sitä kiinteässä yhteistyössä paikallisten sairaaloiden ja rangaistuslaitosten kanssa. Paikallistoimistoja, jotka pitävät yhteyksiä laitoksiin, kehotetaan myös pyytämään palvelutoimistoa lähettämään aineistoa, kuten ”Suuntaviivat rangaistuslaitostoimikunnille” ja ”Suuntaviivat hoitolaitostoimikunnille” sekä lehtisen ”AA hoitolaitoksissa”.
  7. Paikalliset AA-tapahtumat - AA:n paikallistoimisto on johdonmukaisesti se elin, joka huolehtii AA:n vuosi-illallisten, retkien tai AA-päivien käytännön järjestelyistä, mikäli osallistuvat AA-ryhmät sitä haluavat.
  8. AA-tiedotus- ja -uutislehdet - Niiden toimittaminen, julkaisu ja jakelu kuuluvat usein paikallistoimiston tehtäviin.
  9. Erikoistarpeet - Useat paikallistoimistot välittävät tietoa ryhmistä, joihin pääsee pyörätuolilla tai joihin kuulovammaiset voivat osallistua. Joissakin toimistoissa on apuvälineet kuulovammaisille alkoholisteille.


Alkutoimenpiteet (Hyvä aloitus)

Kuten niin monet hyvää tarkoittavat yritykset AA:ssa myös paikallistoimistot voivat joutua kärsimään, koska ne on perustettu ilman etukäteissuunnittelua. Sellaisista yrityksistä saadut vahingon ja epäonnistumisen kokemukset osoittavat, että olisi syytä selvittää muutamia kysymyksiä ennen paikallistoimiston avaamista. 

Olisi selvitettävä, onko todellista tarvetta. Onko seudulla riittävä määrä ryhmiä, että paikallistoimiston avaaminen on perusteltua? Pystyvätkö ja ovatko ne halukkaat tukemaan toimistoa taloudellisesti? Onko ryhmiltä tiedusteltu, voisiko paikallistoimisto palvella niiden tarpeita? Olisivatko ryhmät yhteistyössä sen kanssa ja halukkaita tukemaan sen tavoitteita ja päämääriä? (Mikäli tällaisen harkinnan jälkeen näyttää, että toimiston perustamiseen ei ole käytännön tarvetta, puhelinvastauspalvelu saattaa täyttää tarpeen. Katso ”AA-puhelinvastauspalvelun suuntaviivat”.)

Olisi myös selvitettävä paikallistoimiston sijaintia ja henkilökuntaa sekä tarpeellista kalustoa koskevat kysymykset. Saattaa olla houkuttelevaa tässä vaiheessa – ehkä vähäisten varojen mahdollisimman edullisen käytön kannalta – harkita vaatimattoman hintaisia tai ilmaisia tiloja, joita muut alkoholismin alalla tai muilla aloilla toimivat laitokset ja järjestöt tarjoavat. Mutta on parempi luopua tästä lyhyen tähtäyksen edusta, jos on jokseenkin todennäköistä, että AA menettäisi riippumattoman asemansa, tai jos näyttäisi, yleisön silmissä ainakin, että tämä toinen järjestö rahoittaa tai säätelee AA:n toimintaa. 

Herää myös kysymys, olisiko hankittava omistuskiinteistö tai -rakennus. Perinteisesti AA ei omista kiinteistöjä "etteivät raha-asioita, omaisuutta ja arvovaltaa koskevat pulmat vieroittaisi meitä päätarkoituksestamme". Kokemus myös osoittaa, ettei ole reilua eikä viisasta sitoa tulevia AA:n jäseniä taloudellisiin velvoitteisiin, joista he alun perin eivät ole sitoutuneet vastaamaan. Näin ollen toimitilojen vuokraus on osoittautunut parhaaksi ratkaisuksi.

Saattaa myös tuntua houkuttelevalta tässä vaiheessa vahvistaa paikallistoimistoa kerhotiloilla ja -toiminnoilla. Mutta siinä piilevät riskit ja ansat ovat miltei liian lukuisia mainitaksemme niitä tässä. Ilmeinen syy, miksi tätä ei suositella, on se mahdollisuus, että kerhon pito ja paikallistoimiston toiminta kietoutuisivat yhteen molempia haitaten. Vieläkin tärkeämpi näkökohta on tarve pitää selkeä ero kerhotoiminnan ja varsinaisen AA-ryhmätoiminnan välillä. Vähäinenkin samaistuminen kerhoon saattaisi heikentää paikallistoimiston kykyä palvella ryhmiä. 

Tavallisesti on toivottavaa, että toimiston sijainti on keskeinen, sikäli kuin varat sallivat. Ensimmäisiä toimitiloja harkittaessa on myös hyvä ottaa huomioon mahdolliset tulevaisuuden tarpeet. Toisinaan on mahdollista vuokrata toimitiloja rakennuksista, joissa näihin tiloihin välittömästi liittyvät tilat saattavat vapautua vuokrattaviksi myöhemmin. Monistusta, postitusta, toimikuntakokouksia ja uusien tulokkaiden vastaanottoa varten tulisi varata riittävästi tiloja. 

Koska paikallistoimisto on tarkoitettu palvelemaan seudun kaikkia ryhmiä, kokemus osoittaa, että toimiston on parasta olla luovuttamatta tai vuokraamatta tilaa millekään yksittäiselle ryhmälle sen kokouksia varten. Tästä päättäminen on kuitenkin kunkin toimiston oma asia, sillä niillä on oikeus päättää itse omista asioistaan.


Jatkotoimenpiteet

Kun nämä alustavat toimet on tyydyttävästi suoritettu, toimiston työt voidaan aloittaa. Seuraava suunnitelmaehdotus on toiminut hyvin.

Kutakin alueen ryhmää pyydetään lähettämään edustajansa ja varaedustajansa erityiseen kokoukseen, joka muodostaa paikallistoimistotoimikunnan (joillakin alueilla sitä kutsutaan myös ohjaustoimikunnaksi). Kun toimikunta on muodostettu, se ottaa vastuun suunnitelmasta sekä hahmottelee tavoitteensa ja päämääränsä osallistuvien ryhmien hyväksyttäväksi. 

Muun muassa seuraavia asioita voidaan huomioida:

  1. Luettelo kaikista alueen ryhmistä, jotka haluavat osallistua.
    
  2. Muistutus, että rahallinen tuki on vapaaehtoista eikä se ole jäsenyyden ehto (pitäydytään AA:n perinteissä).
  3. Vastuu paikallistoimiston ylläpidosta on selkeästi ryhmillä. Näin ollen jokaisen ryhmän pitäisi nimetä paikallistoimistoon edustaja ja
   varaedustaja palvelemaan määräajan yhdyshenkilönä ryhmän ja paikallistoimiston välillä.  
  4. Yhteenveto paikallistoimiston tehtävistä sekä siitä, miten se miehitetään ja hoidetaan.
  5. Selonteko siitä, miten paikallistoimisto käsittelee sellaisia elintärkeitä asioita kuten uusien tulokkaiden tiedusteluja, suhteita lehdistöön ja muita
   samanlaisia velvollisuuksia. 
  6. Vakuutus, että paikallistoimistoa hoidetaan pitäytyen AA:n kahteentoista perinteeseen.  


Ryhmän edustus paikallistoimistossa

Paikallistoimistolla ei yleensä ole itsenäistä toimintavaltaa, vaan ne saavat sen toimintaan osallistuvilta ryhmiltä. Paikalliset ryhmäedustajat heijastavat palvelutehtävissä ryhmiensä omaatuntoa.

Useimmilla asuinalueilla paikallistoimistotoimikunnan tai ohjaustoimikunnan on määrä käsitellä paikallistoimiston hallinnollisia asioita. Ohjaustoimikunta kokoontuu säännöllisesti käsittelemään yleisiä toimintaperiaatteita ja suunnitelmia. Ajoittain paikallistoimistotoimikunta raportoi ryhmäedustajille toimiston pulmista ja aikaansaannoksista. On äärimmäisen tärkeää pitää yllä kaksisuuntaista tiedonkulkua paikallistoimiston ja ryhmien välillä. 


Paikallistoimiston henkilöstö

Useimmilla AA:n paikallistoimistoilla on työntekijöinään nykyisin yksi palkattu kokopäivätoiminen työntekijä sekä AA:n vapaaehtoisia jäseniä, jotka ottavat hoitaakseen toimistoon tulevat kahdennentoista askeleen kutsut, vastaavat puhelimeen ja tekevät usein muitakin toimiston tehtäviä. Suurten toimistojen henkilöstöön saattaa kuulua myös muita palkattuja toimistotyöntekijöitä kokopäivätoimisen työntekijän avustajina.

Kahdeksannessa perinteessä todetaan: "AA:n tulisi aina säilyä ei-ammattimaisena, mutta palvelukeskuksemme voivat palkata erityistyöntekijöitä." Pitäisi olla selvää, että palkattu työntekijä toimii työaikana paikallistoimiston palkattuna työntekijänä – ei AA:n jäsenen ominaisuudessa – ja hänet on palkattu etupäässä ammattitaidon perusteella. 

Bill W. kirjoittaa "Maailmanpalvelun kahdessatoista käsitteessä" työntekijöiden palkasta seuraavaa: "Nähdäksemme jokaisen palkatun johtajan, toimihenkilön tai asiantuntijan tulisi saada korvaus, joka on kohtuullisessa suhteessa siihen, mikä on hänen samanlaisen työnsä tai taitonsa arvo liikemaailmassa." Ehdotetaan, että paikallistoimiston täyspäiväiselle työntekijälle myönnetään myös äänioikeus ja puhevalta paikallistoimistotoimikunnassa. Tätä menettelytapaa on noudatettu menestyksellisesti AA:n maailmanpalveluyhtiössä (AA World Services Inc.), jossa koordinoiva toimihenkilö, palkattu työntekijä ja myös AA:n jäsen, palvelee johtajana, joten hänellä on äänioikeus toimintaa koskevissa asioissa.


Valvonta tekee toimistosta palvelevan
On selvää, että paikallistoimiston menestyksen edellytyksenä on seudunlaajuinen yksimielisyys hallinnollista vastuuta ja toimivaltaa koskevissa asioissa. Ohjaustoimikunnan tulisi jo alkuvaiheessa päästä tästä yksimielisyyteen, ja tarvittaessa toimikunnan tulisi selventää tätä ohjeilla tai muilla suuntaviivoilla. Vaikkakin on vaikeaa asettaa tiukkoja ja pitäviä sääntöjä ja sitten noudattaa niitä, on ainakin kohtuullista selventää sellaisia asioita, kuten toimiston tehtävää ja palkatun työntekijän toimivaltaa ja tehtäviä. 

Jotkin tehtävät voidaan uskoa palkatulle työntekijälle. Toisissa tapauksissa taas saattaa olla viisasta, että ohjaustoimikunta pitää monet asiat omassa hallinnassaan. Joka tapauksessa on tärkeää, että ongelmat saadaan viipymättä jonkun toimivallan omaavan tutkittaviksi ja ratkaistaviksi niin pian kuin mahdollista. Muussa tapauksessa paikallistoimiston toiminnoille koituu haittaa. Toimistotoimikunnassa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin:

  1. Kahdennentoista askeleen käyntien tasapuolinen jakaminen. Vaikka saattaakin olla suuri houkutus antaa seurantakäynnit yksilöille ja ryhmille, jotka näyttävät olevan
   erityisen halukkaita niitä tekemään, kahdennentoista askeleen työhön tulisi kannustaa kaikkia paikallisia ryhmiä. On myös tärkeää, että käynnit jaetaan ryhmien sijainnin mukaan,
   sillä uusi tulokas tulisi yleensä saattaa yhteyteen häntä lähimpänä olevan ryhmän kanssa.
  2. Toimiston ollessa suljettuna  puhelinvastauspalvelu tai vapaaehtoiset palvelijat ottavat vastaan saapuvat puhelut. (Katso "AA vastauspalvelun suuntaviivat".)
  3. Toimivallan ja vastuun tulisi olla oikeassa suhteessa keskenään. On epäoikeudenmukaista antaa tiettyjä velvollisuuksia palkatulle työntekijälle tai vapaaehtoistyöntekijälle
   antamatta hänelle vastaavaa toimivaltaa. 

 

 

Vastuu raha-asioista 

Yhtiömuoto: Luonteensa mukaisesti paikallistoimisto joutuu tekemään rahallisia sitoumuksia. Nämä ovat aivan erilaisia kuin mitä AA-ryhmän toimintaan tavallisesti liittyy. On vuokrattava toimistotilat, on palkattava työntekijä, on ostettava toimistotarvikkeita ja puhelinlasku on maksettava säännöllisesti. Jotta nämä velvollisuudet voidaan hoitaa, on yleensä todettu viisaaksi menettelyksi perustaa rekisteröity yhdistys. Tämä  vaatii rahoitusta ja toiminnan johtoa. Samalla on ehkä korostettava seuraavia näkökohtia. Mikäli mahdollista, on nimi "Alcoholics Anonymous" jätettävä pois yhdistyksen nimestä. (Tämän nimen omistusoikeus on ainoastaan AA:lla kokonaisuutena.) Yhdistyksen toiminta rajoittuu vain tietylle alueelle. 

Heti alkuunsa on todettava, että yhdistyksen tulot ja menot muodostavat perustan toiminnalle. Mikäli tämä ymmärretään oikealla tavalla,  se ei koskaan muodostu ongelmaksi.  

Ehdotuksia paikallistoimiston rahoitukseksi:

  1. Ryhmien tuki. AA-ryhmät, jotka osallistuvat paikallistoimiston tukemiseen, voivat ylläpitää toimistoa maksamalla säännöllisin väliajoin tukea toimistolle. Useat ryhmät sopivat kiinteän summan, joka maksetaan säännöllisesti. Tämä varmistaa paikallistoimistolle säännölliset tulot ja auttaa sitä suunnittelemaan omien velvoitteidensa hoitamisen parhaalla mahdollisella tavalla. Jotkut ryhmät eivät kuitenkaan tue paikallistoimistoa. Näissäkin tapauksissa vapaaehtoisten lahjoitusten periaatteen tulisi vallita AA:n luonteenomaisena piirteenä. Mikäli ryhmät eivät voi tai eivät halua maksaa osuuttaan kustannuksista, niiltä ei tulisi evätä toimiston palveluja.
  2. Erityiskeräykset. Joillakin ryhmillä on jäsenten avustuksia varten erityinen keräyslipas tai kori sijoitettuna sopivaan paikkaan kokoushuoneessa. Samaan tapaan AA:n jäsenet voivat tehdä yksittäisiä lahjoituksia suoraan palvelutoimistolle. Useat AA:n jäsenet antavat paikallistoimistolle lahjoituksia AA-vuosipäivänään. 
  3. Kirjallisuuden myynti. Monet paikallistoimistot julkaisevat omia kokousluetteloitaan, toiset julkaisevat myös AA:sta kertovia esitteitä. Näitä voidaan myydä vähäisellä voitolla toimistokulujen peittämiseksi. On myös mahdollista ostaa kirjoja valtakunnallisesta palvelutoimistosta tukkuhintaan ja myydä niitä vähittäishintaan siten, että voitto menee toimiston ylläpitoon. Valtuuston hyväksymässä kirjallisuusluettelossa kerrotaan erilaisista alennuksista. 
  4. Erikoistapahtumat. Jotkut paikallistoimistot järjestävät vuosittaisia juhlia, kokouksia ja vastaavia tapahtumia, joiden tuotto käytetään toimiston tukemiseen. Rahoitussuunnittelun helpottamiseksi valtuustokokous suosittelee, että järkevä vararahasto olisi paikallisesta tarpeesta riippuen korkeintaan 12 kuukauden käyttökustannusten suuruinen.

 

Paikallistoimistot ja valtakunnallinen palvelutoimisto
 

Yhteinen kokemus on osoittanut, että AA:n maailmanlaajuista yhtenäisyyttä palvelee parhaiten, jos AA-ryhmät pitävät suoraan yhteyttä valtakunnalliseen palvelutoimistoon. Ryhmien suora yhteydenpito valtakunnalliseen palvelutoimistoon ei korvaa paikallistoimiston suorittamia palveluita, mutta auttaa sitä pitämään yllä lähempää yhteyttä kaikkiin ryhmiin.

On kuitenkin eräitä tärkeitä ja huomionarvoisia aloja, joilla läheinen yhteydenpito paikallistoimistojen ja valtakunnallisen palvelutoimiston välillä on sekä toivottavaa että tarpeellista. Jotkut paikallistoimistot esimerkiksi haluavat käyttöönsä tiedot vastaperustetuista ryhmistä, jotta ne voidaan luetteloida välittömästi sen tiedostoon. Nämä tiedot samoin kuin muuttuneet ryhmätiedot ovat pyynnöstä saatavilla valtakunnallisesta palvelutoimistosta. (AA Palvelutoimisto,

PL 108, 00511 Helsinki, käyntiosoite: Fleminginkatu 26–3, 00510 Helsinki, puh. (09) 7231 2110, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.)

Ryhmien ei tule olettaa, että mikäli niitä koskevat tiedot on annettu paikallistoimistolle, ne automaattisesti merkitään myös valtakunnallisen palvelutoimiston luetteloon. Uusia ryhmiä pyydetään lähettämään ryhmätiedot myös suoraan valtakunnalliselle palvelutoimistolle. Valtakunnallinen palvelutoimisto puolestaan pyrkii pitämään paikallistoimistot hyvin informoituina Box 108 uutislehden ja AA-kokousluetteloiden avulla. Valtakunnallinen palvelutoimisto pitää myös kirjaa kaikista paikallistoimistoista ja on kiinnostunut avustamaan niitä, missä vain mahdollista. Tästä vastaa ryhmän palveluedustaja. 

 

Uutis- ja tiedotuslehdet
 

Paikallistoimistojen julkaisemat uutis- ja tiedotuslehdet saattavat sisältää paitsi toimiston uutisia ja tapahtumia, myös vastaavaa tietoa ryhmistä ja toimikunnista, joita nämä toimistot palvelevat (kuten kokousaikoja, uusien ryhmien avaamista, ryhmien toimihenkilöiden muutoksia). Usein myös julkaistaan otteita AA:n kirjallisuudesta ja kirjallisuuden selostuksia. Lisäsi julkaistaan artikkeleita AA:ta kiinnostavista aiheista. Kokemus osoittaa, että kuten useimmissa AA:n palvelutoiminnoissa myös tässä on viisasta antaa toimikunnan, mieluummin kuin yhden tai kahden yksittäisen henkilön, tehtäväksi vastata lehden muodosta, suunnittelusta ja sisällöstä. 

Monet paikalliset julkaisut käyttävät lainauksia AA-kirjallisuudesta, kuten Isosta kirjasta, Kaksitoista askelta ja kaksitoista perinnettä kirjasta, AA Palveluoppaasta ja muusta valtuuston hyväksymästä materiaalista. Kaikkien tiedotus-, uutis- ja kokousluettelojulkaisujen toivotaan käyttävän tätä materiaalia. Mutta muistakaa käyttää niissä AA-kirjallisuuden julkaisuoikeudet turvaavaa asianmukaista lähdemerkintää. 

AA:n johdantotekstin (preamble) julkaisuoikeudet ovat The AA Grapevine Inc. yhtiöllä. Johdantotekstiä käytettäessä on aina mainittava "Julkaistu The AA Grapevine Inc. yhtiön luvalla". Samoin on meneteltävä käytettäessä muita lainauksia The AA Grapevine Inc. -julkaisuista.

Askelten ja perinteiden jälkeen tulisi merkitä sanat: "Julkaistu AA World Services Inc. yhtiön luvalla."

AA-kirjasta tai -lehtisestä lainatun tekstin jälkeen tulisi merkitä: "Julkaistu (kirjan tai lehtisen nimi, sivu ja numero) AA World Services Inc. yhtiön luvalla."

AA:n tunnus, kolmio ympyrän sisällä, on rekisteröity tavaramerkki ja sen perään tulisi liittää ® -merkki tavaramerkkilain mukaisesti. Tämä koskee myös nimiä AA ja Alcoholics Anonymous. Kaikkien yksiköiden, paitsi AAWS Inc. yhtiön, tulisi myös todeta alaviitteessä, että tunnus on AAWS Inc:n rekisteröimä tavaramerkki. 

 

Paikalliseen kokemukseen perustuvia AA:n uutis- ja tiedotuslehtiä koskevia lisäehdotuksia, joista saattaisitte olla kiinnostuneita. Ehdotamme

  • Teemanumeron julkaisemista säännöllisin väliajoin. Voitte keskittyä siinä joihinkin AA-ohjelman puoliin käyttäen hyväksi aihetta käsitteleviä otteita
   valtuuston hyväksymästä AA-aineistosta (lähdemerkintää unohtamatta).
  • Kirjoitusten pyytämistä AA-lukijoiltanne lehdessä julkaistaviksi.
  • Eri toimikuntien, kuten paikallistoimikunnan, laitostoimikunnan, julkisen tiedotuksen toimikunnan jne., kokousten pääkohtien julkaisemista.
  • Sopivien sarjakuvien julkaisemista silloin tällöin (huomioikaa tekijänoikeudet).
  • Selvityksiä toimikuntien taloudesta ja ryhmätuista.
  • Tapahtumakalenterin julkaisemista.
  • Tilauskampanjoiden pitämistä (suulliset ilmoitukset ryhmien kokouksissa) tarkoituksena saada lisää lukijoita.
  • Tapahtumakalenterin julkaisemista.
  • Tilauskampanjoiden pitämistä (suulliset ilmoitukset ryhmien kokouksissa) tarkoituksena saada lisää lukijoita. 

Yhteydenpito
 

Yhteydenpito on yhdessä työskentelyn avain – paikallistoimiston ja alue- tai piiritoimikunnan sekä AA:n palvelutoimiston välillä. Vuoden 1990 USA:n palveluvaltuustokokous painotti yhteydenpidon tärkeyttä ja suositteli valtuutettuja luomaan ja säilyttämään yhteyksiä alueidensa paikallisiin palvelutoimistoihin, jotta he voisivat jakaa valtuustotietoa ja varmistaa, että paikallistoimistojen ääni tulee kuulluksi toveriseurassa olemassa olevan palvelurakenteen välityksellä.

Paikallistoimiston on ylläpidettävä tietoja paikallisten toimikuntien toimista. Päällekkäisiä toimia on vältettävä. Ei ole tärkeää, ketkä tekevät työn, vaan että työ tulee tehdyksi ja että apu on olemassa seuraavalle alkoholistille, joka tarvitsee meitä ja toveriseuraamme. 

Paikallistoimistot ja palvelutoimikunnat ovat pikemmin toisiaan täydentäviä kuin kilpailevia AA-toimia. Molemmat auttavat varmistamaan AA:n yhtenäisyyttä ja täyttämään sen ensisijaista tarkoitusta eli sanoman saattoa.

Paikallistoimiston toimikunnille riittää työtä: julkinen tiedottaminen sekä yhteistyö alan ammattilaisten ja eri hoitolaitosten kanssa.

Vuonna 1986 pidettiin ensimmäinen A.A.W.S./Paikallistoimistot yhtiön/paikallistoimistojen seminaari, jossa keskusteltiin kirjallisuuden jakamisesta, hinnoittelusta ja alennuksista sekä erilaisista tavoista työskennellä yhdessä. Nykyään seminaareja pidetään vuosittain. Raportteja niistä on saatavilla GSO:sta.

 

Hyvää onnea ja myötätuulta
 

Toivomme, että edellä olevista suuntaviivoista on apua tehdessänne paikallistoimistoyrityksestänne elävän ja hedelmällisen lisän AA-toimintaan seudullanne. Nämä ovat vain ehdotuksia, ja vain paikallistoimistoidean takana oleva henki ja yhteistyö tekevät siitä toimivan. 

Mikäli olette avaamassa uuden paikallistoimiston, kirjoittakaa meille valtakunnantoimistoon. Toimistonne lisätään postituslistaan, saatte paikallistoimiston aloituspakkauksen ja hiukan kirjallisuutta sekä kortin, jonka voitte täyttää. Toimistonne lisätään Suomen luetteloihin niin, että voitte jakaa AA-kokemusta ja olla apua hakevan alkoholistin löydettävissä.