Anonyymit Alkoholistit

On olemassa ratkaisu

Hengellinen palvelurakenteemme

Hengellinen palvelurakenteemme

"Kahdestoista askeleemme – sanoman vieminen – on peruspalvelu, jonka AA-toveriseura antaa. Se on ensisijainen tavoitteemme ja olemassaolomme olennaisin syy. Meidän on vietävä sanomaa tai muuten voimme itse tuhoutua ja ne, jotka eivät ole saaneet tietoonsa totuutta, voivat kuolla."
Näin kirjoiti Bill W. tekstissään AA:n palvelun perintö ja jatkaa:
"Kolmas perintömme, palvelu, on kaikkea sitä toimintaa, mikä auttaa meitä saamaan kosketuksen kärsivään toveriimme – ulottuen itse kahdennentoista askeleen puhelinsoitosta ja kahvikupillisesta aina AA:n palvelutoimiston kansalliseen ja kansainväliseen toimintaan asti. Nämä palvelut, ovatpa ne yksilöiden, ryhmien, alueiden tai koko AA:n suorittamia, ovat ratkaisevan tärkeitä olemassaolollemme ja kasvullemme. Kaikkien palvelujen kohdalla kysymme kuitenkin: 'Tarvitaanko tätä palvelua todella?' Jos tarvitaan, niin sitä meidän on ylläpidettävä tai epäonnistumme tehtävässämme niiden suhteen, jotka tarvitsevat ja etsivät AA:ta. Ja toimiakseen hyvin, ne edellyttävät toimikuntia, valtuutettuja, luottamushenkilöitä ja kokouksia.”

Lisäksi St. Louisin kansainvälisessä kokouksessa vuonna 1955 painotettiin, että AA:n pitäminen yksinkertaisena ja hengellisenä karsimalla tärkeitä palveluja, jotka sattuivat vaatimaan hiukan aikaa, vaivaa ja rahaa, oli vaarallinen ja järjetön ajatus. Kokouksen mielipide oli, että liiallista yksinkertaistamista, joka saattaisi johtaa meidät pilaamaan kahdennentoista askeleen työmme alueellisesti ja maailmanlaajuisesti, ei voitaisi kutsua kovin yksinkertaiseksi tai kovin hengelliseksi.

Valtuustorakenteesta muodostui se menetelmä, jolla voimme hoitaa kolmannen perintömme toteuttamisen AA:n periaatteiden mukaisesti. Se on käytännön menettelytapa, jonka kautta koko AA:n ryhmäomatunto voi puhua ja toimeenpanna käsityksensä palvelutoiminnan hoitamisesta.

Valtuustorakenne
Käytössäsi on Anonyymien Alkoholistien valtuustorakenteen päivitetty Palveluopas, joka kuvaa sitä menetelmää, millä kolmas perintömme, palvelu, saadaan toteutettua käytännössä. Palveluopas on tarkoitettu kaikille AA:n jäsenille, jotka ovat kiinnostuneita mistä tahansa toveriseuramme tarjoamasta palvelusta.
karkiPalveluoppaan tekstit käsittelevät valtuustorakenteen yleispalveluja, joiden avulla saadaan apu yhä useammalle alkoholistille. Se ei suinkaan vähennä ryhmien ja niiden jäsenten ratkaisevan tärkeää merkitystä, sillä juuri ryhmistä – piirien, alueiden ja valtuustokokouksen kautta – koko AA saa innoituksensa ja tarmonsa niiden palvelujen toteuttamiseen, jotka ovat elintärkeitä olemassaolollemme. 

AA:n valtuustokokous ja siihen liittyvät palveluelimet ovat ne keinot, joiden kautta toimimme sekä valtakunnallisesti että maailmanlaajuisesti ja ne ovat siksi kaikkialla AA:n kolmannen perinnön, palvelun, sydän. Mikäli valtuustokokous aikoo tehdä työnsä tehokkaasti, sen on toimittava niiden sovittujen ja järjestelmällisten toimintatapojen mukaisesti, joiden tavoite on vetää toimintaan mukaan koko toveriseura mahdollisimman laajasti. 

Suomessa valtuustorakenteen toiminnan ohjaus on ensimmäisten 12 vuoden ajan tukeutunut voimakkaasti USA/Kanadan valtuustokokouksen hyväksymään The Service Manualiin. Suomen ja AA:n alkuperämaan välillä on kuitenkin joitakin eroja, jotka ovat aikaansaaneet joitakin eroavaisuuksia Palveluoppaaseemme. Valtuustorakenteen toteutus alkoi meillä paljon myöhemmin, joten toistaiseksi oma kokemuksemme on huomattavasti vähäisempi. Lisäksi toveriseurojemme koot, kansalliset tavat sekä lainsäädännöt eivät aina ole suoraan verrattavissa toisiinsa. 

Ensimmäisestä valtuustokokouksestamme lähtien on valtuustosuunnitelman toteutus hakenut muotoaan palvellakseen paremmin toveriseuramme yhteisiä tarpeita. Tämä uudistettu laitos pyrkii hyödyntämään kuluneina vuosina kertyneen kokemuksen valtuustorakenteesta ja sen soveltamisesta meidän oloihimme.

Palveluoppaan lisäksi pyrimme jatkossakin noudattamaan niitä hengellisiä periaatteita, jotka sisältyvät Service Manualiin, maailmanpalvelun kahteentoista käsitteeseen, kahteentoista perinteeseen ja kahteentoista askeleeseen sekä Isoon kirjaan. Niissä olevien hengellisten periaatteiden mukaan meidänkin on jatkuvasti arvioitava AA-toimintaamme. 

Hengelliset toimintaperiaatteet
Palveluopas on lähinnä yleispalvelumme rakenteellinen kuvaus. Saadaksemme kokonaiskuvan kolmannesta perinnöstämme, palvelusta, meidän kannattaa tutustua myös kahdessatoista käsitteessä kuvattuihin palvelun hengellisiin periaatteisiin. 

Käsitteet ovat hengelliseen ohjelmaamme kirjoitetut toimintatavat, jotka auttavat soveltamaan palvelurakennettamme niin, että voimme toimia hengellisenä yhteisönä ja kokemuksen jakajana. Kaksitoista käsitettä kuvaavat palvelumme periaatteiden kehitystä ja sitä palvelun hengellisyyttä, mihin toimintamme perustuu. Niiden tarkoituksena on estää aikaisempien virheiden toistuminen ja tarjota keinot siihen, miten palata turvallisesti toimivaan tasapainoon, mikäli erehdyksiä tapahtuu.

Käsitteissä on myös joukko palvelumme perinteisiksi tulleita periaatteita, joita voidaan käyttää koko palvelurakenteessamme. "Päättämisen oikeus" antaa palvelujohtajille oikeaa harkinnan- ja toiminnan vapautta. "Osallistumisen oikeus" antaa kullekin palvelijalle sen laajuisen äänestysoikeuden, mikä on oikeassa suhteessa hänen vastuunsa kanssa. "Osallistuminen" takaa sen, että palveluneuvostolla ja kullakin toimikunnalla on jatkuvasti käytössään sellaisia perusedellytyksiä ja taitoja, jotka varmistavat tehokkaan toiminnan. "Vetoamisen oikeus" suojelee ja rohkaisee vähemmistön mielipidettä ja "valituksen tekemisen oikeus" varmistaa sen, että valituksia kuunnellaan ja osataan toimia niiden suhteen asianmukaisesti.

Käsitteissä kuvataan huolellisesti niitä palvelun eri tasojen periatteita, toimintatapoja, keskinäisiä suhteita ja laillisia järjestelyjä, jotka saavat ne toimimaan sopusoinnussa keskenään. Käsitteet kuvaavat myös niitä palvelurakenteen hengellisiä toimintaperiaatteita, joiden avulla kaikki voivat työskennellä hyödyllisesti niin, että haittatekijät ovat pienimmillään. Käsitteet selvittävät meille ne palvelun hengelliset periaatteet, joiden mukaisesti voimme toimia yhteisen menestyksemme saavuttamiseksi. Uskomme, että toveriseuramme on hengellistynyt yhteisö, jolle on luonteenomaista riittävä valistuneisuus, riittävä vastuu ja riittävä määrä ihmisen ja Jumalan välistä rakkautta takaamaan, että palvelumme demokraattisuus toimii kaikissa olosuhteissa. Siksi myös uskomme voivamme luottaa toiseen perinteeseen, sen ryhmäomaantuntoon ja valtuutettuihin palvelijoihimme.

Valtuutusperiaate
Askeleet, perinteet ja käsitteet muodostavat AA:n kokemukseen perustuvan hengellisen toimintamallin, jonka avulla voimme toimia yhdessä – yksimielisesti ja tasavertaisina. Toinen askel antaa meille hengellisen perustan; sen mille uusi henkilökohtainen elämämmekin perustuu. Toinen perinne tuo mukaan ryhmäomantunnon, joka on AA:n hengellinen menetelmä päättää yhteisistä asioistamme. Toisen käsitteen mukaisena yhtenäisen ja toimivan palvelurakenteen hengellisenä toimintaratkaisuna on valtuutusperiaate. Palveluopas kuvaa selkeästi sitä valtuutusperiaatetta, jolla ylintä päätäntävaltaa käyttävät ryhmät delegoivat kaiken tarvittavan toiminnallisen päätäntävallan valitsemilleen palvelijoille. Sen mukaisesti ryhmät luovuttavat kaiken toimeenpanovallan valitsemilleen edustajille ja valtuuttavat heidät hoitamaan yhteisiä asioitamme parhaan kykynsä mukaan. Näin valtuustorakenne on yhteisömme ratkaisu siihen, miten voimme tulla toimeen keskenämme yksimielisesti. Se on selkein toimintatapa tasavertaisessa yhteisössä, jossa ketään ei voida asettaa eriarvoiseen asemaan muihin nähden. 
 

Peruskirja
Peruskirja on se yhteisesti sovittu ja hyväksytty kokonaisuus, johon valtuustokokouksen toiminta perustuu. Yleisesti ottaen se on AA-ryhmien ja ryhmien valitsemien luottamusmiesten välisen epävirallisen sopimuksen asiasisältö. Se ei ole juridinen asiakirja vaan se on kokoelma periaatteita ja asiayhteyksiä. Sen periaatteet perustuvat siihen kokemukseen sekä niihin käytännön toimiin ja menettelytapoihin, joiden avulla AA voi toimia kokonaisuutena. Siinä kerrotaan ne keinot, joilla AA voi toteuttaa kolmatta perintöään AA:n hengessä ja hengellisin menetelmin.

Vahvistaessaan peruskirjan St. Louisissa 1955, AA-ryhmät luovuttivat valtuustokokoukselle täyden toimivallan yleispalvelutoiminnan tehtävien suorittamiseen. Valtuustokokous voi lisäksi päättää mitkä toimivaltaansa kuuluvista asioista se päättää itse ja mitkä se palauttaa ryhmille keskustelua, opastusta ja ohjeita varten. Valtuustokokous saa siis johtaa ja muokata yleispalveluja, mutta ei milloinkaan määrätä tai hallita AA:n toveriseuraa. 

Peruskirjan kahdestoista artikla, joka on myös 12. käsite, kuvaa ne yleistakeet eli toimintaperustat, joiden perusteella valtuustokokous toimii koko yhteisömme puolesta. Kahdennentoista artiklan takeet osoittavat sen harkinnan ja hengellisyyden laadun, mikä meidän valtuustokokouksellamme tulisi aina olla. Ne ovat pysyviä sopimuksia, jotka pitävät valtuustokokouksen lujasti kiinni siinä liikkeessä, jota se palvelee. Ne ovat sarja juhlallisia sitoumuksia – vakuuksia, jotka takaavat sen, että valtuustokokous itse mukautuu kahteentoista perinteeseen. Ne myös takaavat, että perinteiden henkeä noudattaen toimitaan näiden takeiden mukaisesti. 

Askelissa, perinteissä, käsitteissä, peruskirjassa ja Palveluoppaassa on kirjattuna kokemuksemme niistä asenteista ja käytännön toimista, jotka näkemyksemme mukaan ovat demokratian oleellisin sisältö – sekä ajatuksessa että toiminnassa.

Mielenkiintoisia ja innostavia lukuhetkiä Palveluoppaan ja muunkin kirjallisuutemme parissa.