Anonyymit Alkoholistit

On olemassa ratkaisu

Tietoa AA:sta

AA ja alkoholismi

ei kiitosAA:ssa alkoholismi käsitetään sairautena. Alkoholistit eivät pysty hallitsemaan juomistaan, koska he AA:n käsityksen mukaan ovat sairaita sekä fyysisesti että psyykkisesti. Mikäli he eivät lopeta juomista, heidän alkoholisminsa pahenee lähes aina. Vaikka alkoholismin tunnistamisesta ja hoitamisesta tiedetään paljon, ei keinoa sen ehkäisemiseksi ole keksitty, koska ei tiedetä tarkkaan miksi joistakin alkoholin käyttäjistä tulee alkoholisteja. AA keskittyy auttamaan heitä, jotka jo ovat alkoholisteja.

AA:n avulla he voivat lopettaa juomisen ja oppia elämään tavallista, hyvää elämää ilman alkoholia. AA:n jäsenet sanovat olevansa alkoholisteja – vaikka eivät olisi käyttäneet alkoholia moneen vuoteen. He eivät sano parantuneensa. Kun on kerran menettänyt kyvyn hallita juomistaan, ei voi enää koskaan olla varma juomisen hallitsemisesta. Toisin sanoen, heistä ei koskaan tule entisiä alkoholisteja. AA:ssa heistä tulee raittiita eli toipuneita alkoholisteja.

AA ja muut alkoholistien kanssa työskentelevät

AA:n kokemus on aina ollut vapaasti kaikkien sitä tarvitsevien saatavilla – terveydenhuollon ja sosiaalialan henkilökunnan, hengellisten johtajien, liike-elämän edustajien, kansalaisjärjestöjen, lainlaatijoiden, kouluttajien, puolustusvoimien edustajien,  virkamieskoneiston, ammattiliittojen ja monien muiden. AA ei kuitenkaan koskaan tue tai ole liittyneenä muihin alkoholismin kentällä toimiviin, eikä ilmaise mielipidettään heidän toiminnastaan, sillä AA on omaksunut periaatteen ”yhteistyötä ilman yhteenliittymistä”.

AA ei osallistu alkoholismin tutkimukseen, lääketieteelliseen tai psykiatriseen hoitoon, koulutukseen tai minkäänlaiseen vaikuttamiseen, vaikka sen jäsenet saattavat osallistua edellä mainittuihin toimintoihin yksilöinä.


Kuka voi tulla AA:han?

Kuten muutkin sairaudet, alkoholismi iskee kaikenlaisiin ihmisiin ja siksi AA:ssa on kaikkien rotujen ja kansallisuuksien sekä kaikkien uskonsuuntien ja myös ei-uskovien edustajia. He ovat rikkaita tai köyhiä tai siltä väliltä. He ovat eri ammattien harjoittajia, kuten lakimiehiä ja perheenemäntiä, opettajia ja rekkakuskeja, tarjoilijoita ja kirkon miehiä.


Miten AA auttaa alkoholistia?

Toipuneiden alkoholistien esimerkin ja ystävyyden avulla uusia tulokkaita rohkaistaan pysymään erossa ryypystä ”päivä kerrallaan”. Sen sijaan, että vannoisivat lopettaneensa lopullisesti tai murehtisivat ovatko raittiina huomenna, AA:laiset ovat juomatta tänään.

Pitämällä alkoholin poissa elimistöstään, uudet jäsenet hoitavat sairautensa fyysistä puolta ja heidän kehollaan on tilaisuus parantua. Jos he aikovat pysyä raittiina, he tarvitsevat myös terveen mielen ja terveet tunteet ja siksi he alkavat selvittää sekavaa ajatusmaailmaansa ja rauhattomia tunteitaan seuraamalla AA:n toipumisen ”kahtatoista askelta”. Nämä askeleet tarjoavat ajatuksia ja toimia, jotka opastavat alkoholistin kohti parempaa elämää.

Jäsenet käyvät säännöllisesti AA-kokouksissa jakamassa kokemuksiaan toistensa kanssa ja oppiakseen lisää toipumisohjelmasta. Koska he kaikki ovat alkoholisteja, heidän on helppo ymmärtää toisiaan. He tietävät miten sairaus vaikuttaa ja miten siitä toivutaan.


Toipumisohjelma

AA-ohjelmaan liittyvä menestys perustuu siihen, että alkoholistilla, joka ei enää juo, on poikkeuksellinen kyky lähestyä ja auttaa juovaa alkoholistia.

Yksinkertaisimmassa muodossaan AA-ohjelma toimii kun toipunut alkoholisti kertoo oman kokemuksensa juomisongelmastaan, kuvailee löytämäänsä raittiutta ja kutsuu tulokkaan liittymään toveriseuraan.

Henkilökohtaisen toipumisohjelman ydin sisältyy kahteentoista askeleeseen, jotka perustuvat alkuaikojen jäsenten kokemuksiin:

1.  Myönsimme voimattomuutemme alkoholiin nähden ja että elämämme oli muodostunut sellaiseksi, ettemme omin voimin kyenneet selviytymään.

2.  Opimme uskomaan, että joku itseämme suurempi voima voisi palauttaa terveytemme.

3.  Päätimme luovuttaa tahtomme ja elämämme Jumalan huomaan – sellaisena kuin Hänet käsitimme.

4.  Suoritimme perusteellisen ja rehellisen moraalisen itsetutkistelun.

5.  Myönsimme väärien tekojemme todellisen luonteen Jumalalle, itsellemme ja jollekin toiselle ihmiselle.

6.  Olimme täysin valmiit antamaan Jumalan poistaa kaikki nämä luonteemme heikkoudet.

7.  Nöyrästi pyysimme Häntä poistamaan vajavuutemme.

8.  Teimme luettelon kaikista vahingoittamistamme henkilöistä ja halusimme hyvittää heitä kaikkia.

9.  Hyvitimme henkilökohtaisesti näitä ihmisiä milloin vain mahdollista, ellemme näin tehdessämme vahingoittaneet heitä tai muita.

10.  Jatkoimme itsetutkistelua ja kun olimme väärässä, myönsimme sen heti.

11.   Pyrimme rukouksen ja mietiskelyn avulla kehittämään tietoista yhteyttämme Jumalaan, sellaisena kuin Hänet käsitämme, rukoillen ainoastaan tietoa Hänen tahdostaan meidän suhteemme ja voimaa sen toteuttamiseen.

12.  Koettuamme hengellisen heräämisen näiden askelten tuloksena yritimme saattaa tämän sanoman alkoholisteille sekä toteuttaa näitä periaatteita kaikissa toimissamme.

Tulokkaita ei vaadita hyväksymään tai seuraamaan näitä kahtatoista askelta kokonaisuudessaan, mikäli he eivät halua tai kykene tekemään niin.

Heitä rohkaistaan olemaan avoimella mielellä ja lukemaan AA-ohjelmaa selittävää ja tulkitsevaa kirjallisuutta sekä osallistumaan kokouksiin, missä toipuneet alkoholistit kuvailevat henkilökohtaisia kokemuksiaan raittiuden saavuttamiseksi.

AA:n jäsenet yleensä painottavat tulokkaille, että vain juomaongelmainen itse, henkilökohtaisesti, voi päättää onko hän todellinen alkoholisti vai ei.

Hänelle myös kerrotaan, että kaikki olemassa oleva lääketieteellinen todiste osoittaa, että alkoholismi on etenevä sairaus, että  sitä ei voida parantaa ja että sitä ei voida hoitaa sanan varsinaisen merkityksen mukaisesti, mutta se voidaan ”koteloida” olemalla täysin ilman alkoholia kaikissa sen muodoissa.


AA-kokoukset

AA:n kaksi yleisintä kokousmuotoa ovat avoin tai suljettu kokous.

Avoimet kokoukset ovat avoimia alkoholisteille ja heidän perheilleen sekä kaikille, joita kiinnostaa henkilökohtaisen juomaongelman ratkaiseminen tai jonkun toisen auttaminen tällaisen ongelman ratkaisemiseksi.

Avoimissa kokouksissa puhujat kertovat millaista elämä oli heidän juodessaan, miten he löysivät AA:n ja miten sen ohjelma on auttanut heitä.

Vierailijoille kerrotaan, että kaikki heidän kuulemansa mielipiteet ja tulkinnat ovat puhujan omia. Kaikki voivat vapasti tulkita toipumisohjelmaa omin sanoin, mutta kukaan ei voi puhua paikallisen AA-ryhmän tai koko AA:n puolesta.

Kokouksen jälkeen on yleensä kahvitarjoilua ja vapaamuotoista keskustelua.

Suljetut kokoukset ovat vain alkoholisteille. Ne tarjoavat jäsenille mahdollisuuden jakaa keskenään kokemuksiaan juomiskäyttäytymisestään ja pysyvästä, raittiista elämästään. Ne myös mahdollistavat yksityiskohtaisen keskustelun AA:n toipumisohjelmasta.


AA:n perinteet

Ensimmäisen vuosikymmenensä kuluessa AA:lle kertyi merkittävä kokemus ryhmien toiminnasta suhteessa toisiinsa ja AA:n ulkopuoliseen maailmaan. Tiettyjä ryhmien periaatteita ja asenteita pidettiin erityisen arvokkaina AA:n kehittymiselle. Nämä periaatteet kirjoitettiin AA:n kahdeksitoista perinteeksi:

AA:n KAKSITOISTA PERINNETTÄ:

1. Yhteisen menestyksemme tulisi olla ensi sijalla, henkilökohtainen toipuminen riippuu AA:n yhtenäisyydestä.

2. Ryhmämme tarkoitusperiä varten on olemassa vain yksi perusarvovalta – rakastava Jumala sellaisena kuin Hän saattaa ilmaista itsensä ryhmämme omassatunnossa. Johtajamme ovat vain uskottuja palvelijoita – he eivät hallitse.

3. Ainoa vaatimus AA jäsenyydelle on halu lopettaa juominen.

4. Jokaisen ryhmän tulisi olla itsenäinen, paitsi toisia ryhmiä tai koko AA:ta koskevissa asioissa.

5. Jokaisella ryhmällä on vain yksi päätarkoitus -- viedä sanomansa vielä kärsiville alkoholisteille.

6. AA-ryhmän ei tulisi milloinkaan ryhtyä takaajaksi tai rahoittajaksi eikä lainata AA:n nimeä millekään sukulaisjärjestölle eikä ulkopuoliselle yritykselle, etteivät raha-asioita, omaisuutta ja arvovaltaa koskevat pulmat vierottaisi meitä päätarkoituksestamme.

7. Jokaisen AA-ryhmän tulisi olla täysin omavarainen ja torjua ulkopuoliset avustukset.

8. Alcoholics Anonymous-seuran tulisi aina säilyä ei-ammattimaisena, mutta palvelukeskuksemme voivat palkata erikoistyöntekijöitä.

9. AA:ta sellaisenaan ei saisi koskaan organisoida, mutta voimme muodostaa palveluelimiä tai toimikuntia, jotka ovat välittömästi vastuussa niille joita palvelevat.

10. Alcoholics Anonymous-seuralla ei ole mielipidettä ulkopuolisista virtauksista; sen takia AA:n nimi ei saisi milloinkaan tulla vedetyksi julkisiin kiistoihin.

11. Ulospäin suuntautuva toimintamme pohjautuu pikemminkin vetovoimaan kuin huomion herättämiseen; meidän tulee aina ylläpitää henkilökohtaista nimettömyyttä lehdistön radion, television ja elokuvan piirissä.

12. Nimettömyys on perinteittemme henkinen perusta, aina muistuttaen meitä asettamaan periaatteet henkilökohtaisten seikkojen edelle.

Vaikka kaksitoista perinnettä ei mitenkään sido mitään ryhmää, on suurin osa ryhmistä ottanut ne AA:n sisäisen ja julkisen toimintansa perustaksi.


Anonymiteetin tärkeys

AA:n jäsenet ovat perinteisesti huolehtineet anonymiteettinsä suojelemisesta julkisuudessa ja kaikessa mediassa.

AA:n alkuaikoina, kun alkoholisti-termiin vielä liitettiin enemmän häpeää kuin nykyisin, tämä haluttomuus tulla tunnistetuksi oli helppo ymmärtää.

Ajan myötä tulivat monet muutkin anonymiteetin arvot esille.

Tiedämme kokemuksesta, että monet ongelmajuojat empivät pyytää AA:lta apua, jos he ajattelevat, että heidän ongelmastaan keskustellaan julkisesti. Tulokkaiden pitäisi pystyä etsimään apua varmoina siitä, että heidän henkilöllisyytensä ei paljastu kenellekään AA:n ulkopuoliselle.

Uskomme lisäksi, että henkilökohtainen anonymiteetti on meille hengellisesti merkittävä. Se estää henkilökohtaisen vallan, arvostuksen ja hyödyn tavoittelun.  Työmme alkoholistien kanssa saattaisi kärsiä suuresti, jos etsisimme tai ottaisimme vastaan henkilökohtaista tunnustusta.

Vaikka jokainen jäsen on vapaa tekemään omat tulkintansa AA:n perinteistä, ei kukaan yksittäinen jäsen voi koskaan edustaa toveriseuraa paikallisesti, kansallisesti tai kansainvälisesti. Jokainen jäsen puhuu vain omasta puolestaan.

Ajoittain palvelutoimisto on yhteydessä mediaan selvittäen tätä perinnettä ja pyytäen yhteistyötä sen toteuttamisessa. AA on kiitollinen medialle sen myötävaikutuksesta myös anonymiteettiperinteen vahvistamisessa.

AA:n jäsen saattaa eri syistä johtuen ”rikkoa anonymiteettinsä” julkisella tasolla. Koska kyseessä on henkilökohtainen valinta, ei toveriseura yhteisönä luonnollisestikaan valvo sitä, vaan jokainen valvoo itse anonymiteettiään.


Taloudellinen periaate

Vuosien mittaan AA on vahvistanut ja lujittanut perinnettään, jonka mukaan se on täysin omavarainen eikä ano tai ota vastaan lahjoituksia AA:n ulkopuolelta. Jos ulkopuolisia lahjoituksia tulee palvelutoimistoon, ne palautetaan AA:n omavaraisuusperiaatteeseen vedoten. Myös jäsenten antaman tuen suuruus on rajoitettu eikä testamentteja oteta vastaan edes jäseniltä.

Kokouspaikkojen vuokrat, kahvitarjoilu ja kirjallisuus maksetaan kierrättämällä ”hattua” kokouksissa. Suurin osa ryhmistä antaa rahaa myös AA:n yhteisten palvelujen hoitamiseen.

Kaikki lahjoitukset ovat vapaaehtoisia. AA:n jäsenyys ei  vaadi liittymis- eikä jäsenmaksuja. Kaikki ryhmät saavat nauttia palvelutoimiston palveluista, vaikka kaikki eivät osallistukaan sen tukemiseen.

Toisille alkoholisteille antamastaan avusta ei AA:lainen saa mitään maksua. Hänen palkkionsa on hänen oma terveytensä. AA:laiset ovat todenneet, että toisten alkoholistien auttaminen on paras tapa pysyä itse raittiina.


AA organisaationa

Vaikka AA:ta ei ole organisoitu perinteisessä merkityksessä, on alusta asti on ollut selvää, että alkoholisteille ja heidän läheisilleen tarvitaan joitain tiettyjä palveluja. Tiedusteluihin ja avunpyyntöihin on vastattava ja kirjallisuutta on painettava ja levitettävä.

AA:ssa ei ole minkäänlaista hallintojärjestelmää eikä sääntöjä tai määräyksiä. Jokainen ryhmä saa vapaasti valita omat tapansa ja kokouskäytäntönsä, kunhan ne eivät vahingoita toisia ryhmiä tai AA:ta kokonaisuudessaan.

Paikallisen ryhmän tasolla muodollinen organisointi pidetään minimissään. Ryhmällä voi olla pieni toimikunta ohjaamassa toimintaa tai koko ryhmä päättää asiakokouksessa yhteisistä asioistaan. Joukko jäseniä hoitaa vaihtovuoroisesti ryhmän toimintaan liittyviä asioita, kuten kokousten vetämisen, kahvinkeiton, osallistumisen piirin tai alueen kokouksiin ja yhteydenpidon palvelutoimistoon. Samaa vaihtovuoroisuuden periaatetta noudatetaan käytännössä kaikissa AA:n palvelutehtävissä.

Aluekokoukset valitsevat kuudelta palvelualueelta valtuutetut vuosittaiseen valtuustokokoukseen, missä keskustellaan ja päätetään koko toveriseuran kannalta tärkeistä yhteisistä asioista. Kolmepäiväisessä kokouksessa työt aloitetaan valmistelevissa toimikunnissa, mistä käsiteltävät asiat viedään yleiskokouksen päätettäviksi.

Palvelutoimiston toiminnasta ja muista käytännön asoista vastaava luottamushenkilöiden palveluneuvosto kokoontuu valtuustokokousten välillä säännöllisesti ja raportoi toiminnastaan tiedotuslehdessään Box 108. Toimikuntiensa kautta neuvosto vastaa toveriseuran yhteisten asioiden hoitamisesta ja kehittämisestä toteuttamalla valtuustokokouksen sille antamia tehtäviä.


Julkiset suhteet

AA on hyväksynyt julkisen toimintansa ohjeeksi seuraavan periaatteen:

"Kaikessa suhdetoiminnassamme AA:n ainoa tavoite on auttaa vielä kärsivää alkoholistia. Aina muistaen henkilökohtaisen nimettömyyden, uskomme tämän olevan mahdollista kertomalla hänelle ja niille, joita hänen ongelmansa ehkä kiinnostaa, oman yksilöllisen ja yhteisömme kokemuksemme siitä, miten opimme elämään ilman alkoholia. Uskomme, että kokemuksemme tulisi olla vapaasti kaikkien niiden saatavilla, jotka ovat vilpittömästi kiinnostuneita. Lisäksi uskomme, että kaikkien näiden toimiemme tulisi aina kuvastaa kiitollisuuttamme raittiuden lahjasta ja tietoisuutta siitä, että monet AA:n ulkopuolella ovat yhtä huolissaan alkoholismin vakavasta ongelmasta."

Tämä julkilausuma heijastaa pitkäaikaista AA:n perinnettä: Emme etsi julkisuutta mainosmielessä vaan olemalla aina halukkaita yhteistyöhön kaikkien median edustajien kanssa heidän etsiessä tietoa AA:n toipumisohjelmasta tai toiminnasta. Palvelutoimisto vastaa mielellään tällaisiin tiedusteluihin.

Toimittajia kehoitetaan vierailemaan avoimissa kokouksisa ja muissa toipuneiden alkoholistien kokoontumisissa. Ainoana rajoituksena on toivomus olla paljastamatta kenenkään AA:n jäsenen nimeä ja luonnollisesti valokuvaaminen ei ole mahdollista AA-kokouksissa.