Anonyymit Alkoholistit

On olemassa ratkaisu

AA haluaa työskennellä kanssasi

AA haluaa työskennellä kanssasi

leguriAA pyrkii kehittämään yhteistyötä ammattihenkilöstön kanssa saadakseen aikaan keskinäistä ymmärtämystä ja arvonantoa sekä lisätäkseen kanssakäyntiä kenen tahansa sellaisen henkilön kanssa, joka työskentelee alkoholistien parissa, jotta yhä useammat alkoholistit voisivat toipua.
Kauan ennen AA:n syntyä v. 1936, lääkärit, sairaalat, kirkot ja muu ammattihenkilöstö tarjosivat elintärkeätä apua alkoholisteille ja näin he tekevät edelleenkin. Olemme syvästi kiitollisia teidänlaistenne ihmisten epäitsekkään uhrautuvasta työstä meidänkaltaisten hyväksi. Jokainen AA:ta tutkinut ihminen tietää, että varhaisimpia jäseniämme auttoivat monet ulkopuoliset ammatissa työskentelevät henkilöt. Historiateoksemme ”AA tulee täysi-ikäiseksi" selostaa näitä tapauksia yksityiskohtaisesti. Eivätkä alkoholisteja ole monet perheenjäsenet, ystävät ja muut, jotka monin tavoin auttavat ja tarjoavat ystävyyttä alkoholisteille. Ilmeisesti ei ole totta, että vain alkoholisti voi auttaa alkoholistia. Yksityiset kokemuksemme osoittavat meille selvästi, että ei-alkoholistit tekevät alkoholistien hyväksi paljon sellaista, jota AA ei tee.

Mitkä palvelut AA jättää ammattihenkilöstön huoleksi?

AA ei ole varustautunut tarjoamaan:
1.  Myrkytystilan hoitoa, sairaalahoitoa, lääkintää, psykiatrista tai muuta ammattihenkilöstön tarjoamaa huoltoa ja toipumisen seurantaa. (Jotkut ammattihenkilöt, jotka ovat myös AA:n jäseniä joskus suorittavat yllämainittuja osana ammattityötään, mutta ne eivät kuulu osana AA-jäsenyyteen tai AA-ryhmän tehtäväkenttään.)
2.  Asuntoa, ruokaa, vaatteita, rahaa tai muuta sosiaalihuollon piiriin kuuluvaa palvelua; ammattimaisesti hoidettuja päiväkoteja, puolimatkantaloja, toipumis- ja lepokoteja. (Hätätapauksissa jotkut AA:n jäsenet auttavat yksityishenkilöinä tilapäisen makuusijan ja aterian saannissa alkoholistille. Mutta olemme tietoisia siitä, että sellainen avustaminen on ulkopuolella AA:n toimintakentän ja että paremmat edellytykset siihen on koulutetulla ja kokeneella ammattihenkilöstöllä sekä muilla yhteisöillä).
3.  Ammattimaista psykologista-, laki-, avioliitto-, ammatti- ja työpaikkaohjausta, koulutusta ja tilaisuuksien järjestämistä.
4. Yhteiskuntajärjestystä, lain täytäntöönpanoa ja alkoholiongelmaa koskevaa lainsäädäntöä. (Jotkut AA:n jäsenet osallistuvat näihin yksityisinä kansalaisina, mutta eivät AA:n edustajina.)
5.  Ammattimaista tutkimustoimintaa tai tieteellistä harjoitusta ja koulutusta. (AA:n jäsenet osallistuvat usein tähänkin yksityishenkilöinä).
6.  Teologista ja sielunhoidollista opastusta, ehtoollista tai muita kirkollisia palveluja.
7.  Ongelmansa edelleen kieltävän ongelmajuojan tapauksen toteamista ja taudinmääritystä. (Monet meistä ovat tänään toipumassa alkoholismista, koska joku ammatissa toimiva henkilö "työnsi" meidät AA:han).

Mitä ainutlaatuista palvelua AA tarjoaa?
leguri2Henkilökohtainen, alkoholismin omakohtainen kokemus on tietenkin sellaista, mitä vain alkoholisti voi jakaa toisen alkoholistin kanssa. Olemme huomanneet, että toisen alkoholistin auttamisyritys on ainutlaatuinen, mutta tehokas tapa – ja hyväksi itsellemme, käyttipä alkoholisti tarjoamaamme apua tahi ei. AA-ryhmät ja toimisto yrittävät tämän vuoksi keskittyä pääasiallisesti tähän henkilöstä henkilölle palveluun lähtemättä mukaan ulkopuolisiin yrityksiin, olivatpa ne kuinka hyviä tahansa.Toimintansa tuloksena AA on koonnut yli 55 vuoden aikana kirjaimellisesti kahden miljoonan alkoholistin henkilökohtaiset kokemukset heidän yrityksistään ja erehdyksistään. Tämä kaikenasteisten ongelmajuojien valtaisa ensikäden kokemus sairauden ja toipumisen kaikissa vaiheissa on, niin pitkälle kuin tiedämme, vertaansa vailla. AA on iloinen saadessaan jakaa sen vapaasti kenelle tahansa ammatissa työskentelevälle – tai alkoholistille – jokaiselle sitä haluavalle.

Miten AA:n apu voidaan parhaiten saada ongelmajuojille?
Puhelinsoitto AA:han tuo välitöntä apua tai tietoa. AA Auttava puhelin toimii 60 paikkakunnalla ja numero löytynee kaikista luetteloista. AA:n tarjoamiin palveluihin kuuluu:
1. Järjestää yhteys AA:n jäseneen, joka voi tulla puhumaan ongelmajuojan kanssa (mikäli tämä on halukas kuuntelemaan) ja viedä hänet AA-kokoukseen.
2. Järjestää samankaltainen "AA-kummi" välittömästi rangaistus- tai hoitolaitoksesta vapautuvalle alkoholistille.
3. Antaa tiedot paikallisten ryhmien kokousajoista ja -paikoista.
4. Järjestää tiedotustilaisuuksia sairaaloihin ja hoitolaitoksiin sekä antaa henkistä ensiapua hädässä oleville alkoholisteille.
5. Järjestää pyydettäessä AA-kokouksia laitoksiin tai melkein mihin tahansa.
6. Järjestää vierailevia AA-puhujia asiasta kiinnostuneille järjestöille ja tarjota yhteistyötä toimittajille ja muille tiedotusvälineiden edustajille.

Koska AA-kokouksia pidetään viikon kaikkina päivinä, tarjoavat AA-ryhmät jatkuvan tukipisteen auttaakseen alkoholistia ylläpitämään toipumistaan. Lisäksi tarjoavat ryhmien jäsenet miltei rajattomasti aikaansa alkoholisteille. AA-toimistosta ja ryhmistä on saatavana laaja valikoima erilaista kirjallisuutta. Kaikkein paras tapa tutustuttaa alkoholisti AA:han on tuoda hänet kokouspaikkaan. Järjestämällä suora puhelinyhteys asiakkaan tai potilaan ja AA:n välille hänen ollessaan luonanne, saattaa myös olla tehokas menetelmä. Eräät alalla työskentelevät, jotka säännöllisesti käyttävät hyväkseen AA:n palveluja, aloittavat oppimalla henkilökohtaisesti tuntemaan useita AA:n jäseniä ja osallistumalla avoimiin AA:n kokouksiin.

Mitä AA maksaa?
AA ei maksa alkoholisteille mitään, AA ei maksa teille mitään, eikä AA rasita veronmaksajia millään tavalla. Jokainen AA-ryhmä ja -toimisto on täysin omavarainen. Tarvittavat varat tulevat ryhmissä suoritetuilla vapaaehtoisilla keräyksillä tai pääasiassa AA-ryhmille ja jäsenille myydyn kirjallisuuden tuotosta. Tämä luottamus AA:n jäsenistöön, tämä vastuun hyväksyminen AA-palvelujen ylläpidosta ilman ulkopuolista avustusta, on osoittautunut erinomaiseksi tervehdyttäväksi tekijäksi monille AA:ssa toipuneille alkoholisteille, joita aikoinaan pidettiin toivottoman vastuuttomina.

Mikä on tärkein tosiasia AA:sta?
AA:n järjestelmällinen rakenne on aivan erilainen kuin minkään tuntemamme terveydenhoito- tai sosiaalihuollon. Käytännössä myös AA vaihtelee eri paikkakunnilla. Kaikki AA:n palvelut suoritetaan vapaaehtoisin alkoholistivoimin ilman korvausta (paitsi toimistohenkilökuntaa). Ei ole lainkaan sääntöjä eikä määräyksiä, ei edes "virallista" menettelytapaa.

Kuka AA:ta todella johtaa?
AA:ssa ei ole virallista hallintovaltaa. Luotamme perinteisiin, suosituksiin ja esimerkin voimaan. AA:n perusyksikkö on paikallinen AA-ryhmä. Jokainen ryhmä on itsenäinen ja niiden toimihenkilöt ovat vaihtovuoroisia ilman, että kukaan on erikoisasemassa. Eivät luottamusmiehet, paikalliset keskustoimistot tai vuosikokoukset enempää kuin naapuriryhmäkään voi todellakaan hallita mitään AA-yksikköä tai AA-jäsentä. AA ei ole organisaatio sanan varsinaisessa merkityksessä, eikä sillä ole johtoportaita. Sen sijaan se on tasa-arvon toveriseura.

Miten AA:sta saa enemmän tietoja ja kuinka käyttää niitä?
Osallistuminen avoimeen AA-kokoukseen on paras mahdollinen tapa saada tunne AA:n tavoista ja toimintatavoista. Osallistu useampaan, ei ole kahta täysin samanlaista AA-ryhmää. Eräs AA:han tutustunut lääkäri sanoi:  "Kukaan lääkäri ei opi lääketiedettä oppikirjoista, vaan pikemminkin istumalla sairaan potilaan vuoteen vierellä. Oppiakseen tuntemaan alkoholismia on ensin nähtävä alkoholisti. Meidän tulee mennä sinne, missä alkoholistit ovat. AA-kokouksessa voimme katsella, kuunnella ja todella eläytyä yhdessä alkoholistien kanssa. Tämä tulee johtamaan sairauden tunnistamiseen ja ymmärtämiseen."

Eikö AA ole vain tietyntyyppisiä alkoholisteja varten?
Monet AA:n jäsenet, kuten myös ammatissa työskentelevät, ovat silloin tällöin esittäneet arvelujaan siitä, minkälaisia alkoholisteja AA auttaa eniten tai vähiten, mutta heidänkin joukossaan mielipiteet vaihtelevat jyrkästi. Jokainen arvelu on osoittautunut vääräksi omien silmiemme edessä. Tosiasiassa miltei jokainen AA:n jäsen oli vakuuttunut siitä, että juuri hän oli AA:han sopimaton, tai AA hänelle sopimaton, kunnes alkoholisti huomasi olevansa raitis jäsen AA:ssa. Joillakin meistä on vaatimaton koulutus, joillakin on loppututkintoja, jotkut ovat uskonnollisia, jotkut pitävät itseään ateisteina. Me toivotamme tervetulleiksi kenet tahansa. Jokainen ongelmajuoja on tervetullut yrittämään. AA:n jäsen voi olla yhtä epäkypsä kuin kuka tahansa, mutta useimmat meistä yrittävät kehittyä. Toivomme, että mielikuva "tyypillisestä" AA:n jäsenestä olisi suuresti kunnioittamamme ja rakastamamme valtiomiestyypin kaltainen, mutta emme voi väittää, että me kaikki yltäisimme tällaiseen kypsyyteen. Kehotamme AA:n uutta jäsentä olemaan ennakkoluuloton. Toivomme, että muutkin ihmiset tutkisivat AA:ta vähän perusteellisemmin ennen johtopäätösten tekoa. AA on muuttunut jonkin verran vuosien varrella.

Väittääkö AA olevansa kokonaisratkaisu ja ainoa vastaus alkoholismiin?
Voit kuulla näin sanottavan, mutta useimmat meistä eivät yhdy tähän näkemykseen. Ennen kaikkea todettakoon, että maailman monesta miljoonasta alkoholistista on AA:n toimivina jäseninä kaksi miljoonaa. Monet meistä ovat saaneet elämän pelastavaa apua teidän kaltaisiltanne ammatti-ihmisiltä, kuten jo edellä todettiin. Toinen perustajajäsenemme Bill W. kirjoitti: "Toistaiseksi olemme vasta raapaisseet maailman miljoonien todellisten ja piilevien alkoholistien kokonaisongelmaa. Kaiken todennäköisyyden mukaan emme koskaan pysty koskettamaan kuin murto-osaa alkoholiongelmasta . . ."

Saavuttavatko kaikki juomarit, otettuaan yhteyden AA:han, elinikäisen 100-prosenttisen raittiuden?
Ei, ei meidän kokemuksemme mukaan. Eipä tietenkään. Saadaksemme tietoa siitä, miten monet meistä tulevat säilyttämään raittiutensa ja miten pitkään tai missä suhteessa tauti uusiutuu – miten monen raittius tulee jatkumaan, miten monen ei – suoritettiin USA:ssa tutkimus AA-jäsenistöstä (otos 15 132 henkilöä). Näissä tavallisissa AA-kokouksissa oli yksi neljännes sellaisia, jotka eivät olleet juoneet viiteen vuoteen tai sitä pitempään ja näistä 90 % tulee pysymään raittiina ja AA:n toimivana jäsenenä myös seuraavan vuoden. Niistä, joiden raittius AA:ssa on kestänyt 1–5 vuotta, noin 80 % tulee jatkuvasti säilyttämään raittiutensa seuraavana vuotena.

Miksi AA:n jäsenet ovat anonyymejä?
Kokemuksemme on antanut hyvät syyt siihen, että emme koskaan paljasta AA-jäsenyyttämme julkisissa tiedotusvälineissä (TV, radio, elokuvat, lehdistö). Tämä menettelytapa on osoittautunut psykologisesti terveeksi arvoksi opettaessaan meille, että yhteinen menestys on arvokkaampi kuin muutamien yksilöiden julkisuus. "Olen toipunut alkoholisti" on kuitenkin täysin eri toteamus kuin "Olen AA:n jäsen". Eikä AA:n jäseniä ole koskaan kehotettu pidättymään edellisestä maininnasta enempää julkisuudessa kuin yksityisestikään, jos he niin haluavat sanoa. Ennen kaikkea AA:n jäsenet paljastavat alkoholisminsa yrittäessään auttaa toista alkoholistia tai kun he esiintyvät AA:n jäseninä ulkopuolisten tilaisuuksissa. Mutta meistä tuntuu, ettei meillä ole oikeutta sanoa sitä kenestäkään muusta kuin itsestämme. (Tämä on eräs perussyy, miksi niin harvoja yrityksiä on tehty minkäänlaisten luettelojen laatimiseksi AA:n jäsenistä.) Tällainen voi tietenkin saattaa ymmälle sellaisen ryhmän, jolta poliisi tai oikeuslaitos pyytää todistusta siitä, onko heidän lähettämänsä henkilö osallistunut AA-kokouksiin. Kukaan ei ole koskaan vakavissaan ehdottanut, että syöpäjärjestö, mielenterveys- tai tuberkuloosiyhdistys julkaisisi potilasluettelojaan. Lääkäreillä on vatiolovelvollisuutensa, samoin tuomareilla ja papeilla. He eivät koskaan kerro potilaistaan, asiakkaittensa salaisuuksista tai luottamuksellisista keskusteluistaan. AA tuntee samanlaista vaitiolovelvollisuutta. AA ei halua ehdottaa tai rohkaista hiljaisia salaliittoja tai muuta salamyhkäisyyttä, mikä saattaisi ikuistaa häpeämerkin petettyyn alkoholistiin. Suhdetoimikuntamme on vuosia yrittänyt saada AA:ta esille lehdistössä, radiossa ja TV:ssä. Nyttemmin on ehdotettu AA:n jäsenten harkittavaksi paljastaa oma alkoholisminsa henkilöltä henkilölle -tasolla, silloin kun se näyttää tarkoituksenmukaiselta. Sen vuoksi pyydämme AA:n perinteiden hengessä, että hienotunteisesti pidättäytyisitte paljastamasta AA:n henkilöä julkisuudessa.

Lopuksi – miten voimme auttaa toinen toistamme?
Etsimme yhä uusia menettelytapoja edistyäksemme työssämme. Asiaan perehtyneet henkilöt ovat kehottaneet jatkamaan kaksisuuntaista yhteydenpitoa kaikilla tasoilla ja katkeamatonta työtä vaikeuksien voittamiseksi. Olemme samalla puolella kiinnostuksessamme auttaa alkoholisteja – vaikka lähestymistapamme onkin erilainen. Tämän vuoksi yhteinen kiinnostuksemme ja toiveemme painavat enemmän kuin mahdollisesti vastaantulevat väärinkäsitykset. AA haluaa olla yhteistyössä ammatissa työskentelevien kanssa ja tehdä oman osuutensa alkoholistia ympäröivässä avun kehässä. Me voimme täyttää vain yhden osan. Tarjoamalla AA:n toipumisohjelman. Otamme mielellämme vastaan ehdotuksianne ja apuanne tehdä enemmän ja tehdä se paremmin.

 

AA:n toiminta lyhyesti

AA on eri yhteiskuntaluokista tulleiden naisten ja miesten maailmanlaajuinen toveriseura. Kokoonnumme yhteen tarkoituksella saavuttaa ja säilyttää raittiutemme.
AA perustuu täydelliseen vapaaehtoisuuteen ja sen ainoa jäsenvaatimus on halu lopettaa juominen. AA-jäsenyyteen ei liity maksuvelvoitteita.
AA-ohjelma esitettynä kahdessatoista toipumisaskeleessa tarjoaa alkoholistille mahdollisuuden kehittää tyydyttävä elämäntapa vapaana alkoholistina.
AA:n kokouksissa jäsenet jakavat toipumiskokemuksensa kenen tahansa juomaongelmaansa apua etsivän kanssa ja toimivat tukihenkilöinä AA:han tuleville alkoholisteille.
Nykyinen jäsenmäärä arvioidaan yli kahdeksi miljoonaksi jäseneksi, jotka muodostavat yli 100.000 ryhmää ympäri maailman.

Yhteistyö muiden alkoholismin parissa työskentelevien kanssa on toveriseurassamme hyväksytty asenteeksi "yhteistyötä, mutta ei yhteenliittymistä." Meillä ei ole yhteistä mielipidettä ulkopuolisista virtauksista emmekä yhteisönä kannata tai vastusta mitään.

Ei-alkoholistivieraat ovat tervetulleita "avoimiin" AA-kokouksiin. "Suljettuihin” kokouksiin osallistuminen on rajattu vain alkoholisteille tai henkilöille, joilla omasta mielestään saattaa olla juomaongelma.

AA:n omavaraisuus-perinne on vuosien mittaan varmistunut ja vahvistunut. Kieltäydymme anomasta avustuksia sekä vastaanottamasta niitä jäsenistön ulkopuolelta.
Nimettömyys on AA:n hengellinen perusta. Se muistuttaa meille, että toveriseura hallitsee itse itseään omine periaatteineen pikemmin kuin henkilöiden avulla.

Olemme AA:ssa keskenämme tasavertaisia. Pyrimme tekemään tunnetuksi toipumisohjelmaamme, emme yksilöitä, jotka sitä noudattavat. Nimettömyys julkisuudessa on vakuutena kaikille, erityisesti tulokkaille, siitä, ettei heidän jäsenyytensä tule paljastetuksi.

Lainattu teoksesta: Jos olet ammatti-ihminen AA haluaa työskennellä kanssasi, s. 5-14, kustantaja Suomen AA-kustannus ry.